Post-doc

Instytut Psychologii w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Opis stanowiska:

 • Ścisła współpraca z pozostałym badaczami zaangażowanymi w projekt, w szczególności z Kierownikiem Projektu
 • Odpowiedzialność za teoretyczne i metodologiczne aspekty projektu: aktywny wkład w projektowanie eksperymentów, wstępną rejestrację hipotez, zbieranie danych i ich analizę
 • Prezentowanie wyników badania podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych
 • Aktywny wkład w tworzenie recenzowanych publikacji
 • Zarządzanie działalnością laboratoryjną, w tym planowanie spotkań i wydarzeń, zarządzanie stronami internetowymi laboratorium, nadzorowanie asystentów badawczych oraz prowadzenie przeglądów literatury

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Psychologii
 • Zainteresowania badawcze z obszaru psychologii społecznej i psychologii moralności, metodologii i statystyki, ruchu otwartej nauki
 • 2-4 lata doświadczenia w prowadzeniu projektów badawczych
 • Doświadczenie związane stricte z obszarem projektu
 • Doskonałe umiejętności organizacji pracy własnej oraz zarządzania projektem badawczym
 • Pogłębiona znajomość pozyskiwania wiedzy za pomocą metod naukowych
 • Znajomość wszystkich procesów badawczych, znajomość statystyki i narzędzi statystycznych (np. SPSS, R, Jamovi)
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań z udziałem ludzi (osób badanych), np. Prolific, MTurk
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom C1 i wyżej) – warunek konieczny
 • Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze etatu

Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc, w szczególności z tym, że kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • W czasie trwania stosunku pracy, post-doc nie może być zatrudniony w ramach innej umowy o pracę u żadnego innego pracodawcy;
 • W okresie zatrudnienia post-doc nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • Kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim kandydata;
 • Post-doc uzyskał stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • Wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 120 tys. zł rocznie.

Cały regulamin dostępny jest TUTAJ oraz TUTAJ.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu na okres 36 miesięcy
 • Wynagrodzenie w wysokości 8300 zł brutto miesięcznie
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
 • Służbowy laptop (IOS lub Windows)
 • Przestrzeń biurową do pracy

Wymagane dokumenty:

 • CV – w języku angielskim (warunek konieczny)
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu (1 strona) – w języku angielskim (warunek konieczny)
 • Opis zainteresowań badawczych i tego, jakimi tematami chciał(a)by się Pan/i zajmować, jeśli zostanie Pan/i zatrudniony/a w projekcie (maks. 4 strony) – w języku angielskim (warunek konieczny)
 • 2 listy rekomendujące/polecające
 • Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Psychologii

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe (np. publikacje w renomowanych czasopismach) – 50% oceny końcowej
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (pozyskiwanie środków na badania, udział w projektach/grantach, warsztaty, treningi, doświadczenie w pracy badawczej, doświadczenie akademickie) – 30% oceny końcowej
 • Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań (stypendia, nagrody, wystąpienia konferencyjne) – 20% oceny końcowej

Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 sierpnia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

Skład komisji konkursowej:

 • dr Konrad Bocian – Przewodniczący Komisji
 • profesor Bogdan Wojciszke – Członek Komisji
 • Katarzyna Myślińska-Szarek – Członkini Komisji
 • Natalia Bińkowska – Pracownik Działu Personalnego, Sekretarz Komisji

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem nbinkowska@swps.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę skk.erecruiter.pl.