Stypendysta/ka

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Celem projektu będzie opisanie potocznych teorii rozwoju społeczeństw oraz ideałów dobrego życia. Naszą uwagę skierujemy ku motywom psychologicznym, które kształtują postrzeganie tego, co jest właściwą ścieżką rozwoju społecznego, oraz kulturowym modelom ja. Będziemy również badać konsekwencje dopasowania między jednostką a jej kulturowym kontekstem.

Projekt jest finansowany w ramach konkursu GRIEG (NCN) i będzie realizowany we współpracy z Pracownią Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych IP PAN oraz Uniwersytetem w Oslo.

Zespół z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego będzie odpowiedzialny za mapowanie preferencji w zakresie kierunków rozwoju społeczeństw z potrzebami wynikającymi z samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej.

Nazwa projektu: 

Integrowanie psychologii z nauką o rozwoju społeczeństw: Badanie zależności między „potocznymi teoriami rozwoju społeczeństw” a „idealnymi typami dobrostanu” zakrojone na pięćdziesiąt krajów

Stypendysta/ka

Instytut Psychologii
Sopot

Opis stanowiska:

opracowanie wniosku do opiniowania w komisji ds. etyki badań naukowych
projektowanie i realizacja badań korelacyjnych i eksperymentalnych (laboratorium i online)
przygotowanie baz danych i analiza wyników
przygotowanie artykułów naukowych
upowszechnianie wyników (udział w konferencjach, działania popularyzatorskie)
dbałość o odpowiednie przechowywanie danych i dokumentów projektowych
kontakt z partnerami projektu
zadania administracyjne wynikające z projektu

Wymagania:

Tytuł magistra psychologii;
status studenta studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej;
Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii społecznej, osobowości i motywacji, w szczególności teorii ukierunkowań regulacyjnych i/lub aktywności celowej.
Doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań eksperymentalnych i korelacyjnych.
Doświadczenie w realizacji badań online (oprogramowanie, platformy).
Zaawansowane kompetencje analizy danych.
Dobra znajomość języka angielskiego (prezentacje, redagowanie artykułów itp.).
Doświadczenie w opracowaniu artykułów naukowych.
Pozytywny stosunek do praktyk otwartej nauki.
 

Oferujemy:

Umowę o stypendium do 31 grudnia 2023 (z możliwością przedłużenia do 30 kwietnia 2024);
Stypendium naukowe NCN w wysokości od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł miesięcznie, w zależności od kompetencji kandydata oraz wymiaru zatrudnienia w projekcie.
Elastyczność w zakresie ustalenia wymiaru zatrudnienia w projekcie w zależności od możliwości kandydata.
Służbowy laptop wraz z koniecznym oprogramowaniem badawczym
Finansowanie udziału w konferencjach naukowych
Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Wymagane dokumenty:

CV naukowe zawierające w szczególności:
opis osiągnięć naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych),
listę publikacji,
opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.
list motywacyjny skierowany do Kierownika Projektu
Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu magistra w dziedzinie psychologii.
 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Termin nadsyłania aplikacji: 31.01.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.02.2022 r.

Data rozpoczęcia pracy: 15.02.2022 lub 01.03.2022

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50% oceny końcowej);
osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej);
kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej)

Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie. Prosimy o informację w liście motywacyjnym na temat łącznej wysokości pobieranych przez kandydata stypendiów NCN.

Skład Komisji Konkursowej:

dr Marta Roczniewska – Kierownik projektu, Przewodnicząca Komisji
dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego- Członek komisji
Anna Zając – Sekretarz Komisji

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Link do Regulaminu NCN.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cutt.ly.