adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Adres miejsca pracy: ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 23/2022/NA/WH/IJ

Słowa kluczowe: filologia angielska, filologia hiszpańska, językoznawstwo, nauczanie języków obcych, wielojęzyczność, psycholingwistyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunku: filologia angielska/filologia hiszpańska (praktyczna nauka języka obcego, zajęcia tłumaczeniowe, zajęcia z zakresu przyswajania języka i wielojęzyczności),
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie językoznawstwo,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo, udokumentowane publikacjami, szczególnie doświadczenie badawcze w obszarze przyswajania/nauczania języków obcych, wielojęzyczności i psycholingwistyki,
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie językoznawstwo indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science, w tym przynajmniej dwóch publikacji o wartości co najmniej 70 pkt.,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów lub udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i II stopnia z zakresu nauczania praktycznej znajomości języka obcego i przedmiotów związanych z językoznawstwem stosowanym,
 • znajomość języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego na poziomie C1,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • popularyzacja nauki w kraju i za granicą.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność analiz statystycznych, znajomość badań ilościowych,
 • zaawansowana znajomość funkcjonalności programów i platform MS Office, MS Teams, Zoom, Moodle, 
 • doświadczenie w organizacji międzynarodowych konferencji i warsztatów,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2022 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2022 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=68948C56-136A-408C-ADB2-7D56C45FC431&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=104800&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl