adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Kierunek: Filologia Germańska

Adres miejsca pracy: ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

85/2021/NA/WH/IL

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: filologia germańska, literatura niemieckojęzyczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie niemieckojęzycznej literatury XX wieku, w szczególności niemieckojęzycznego dramatu i teatru w ujęciu interdyscyplinarnym,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia/na kierunku Filologia Germańska, zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Humanistycznego i Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z regulaminami UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie: literaturoznawstwo, zdobyty w okresie 5 lat przed planowanym zatrudnieniem,
 • tytuł zawodowy magistra filologii germańskiej,
 • uprawnienia do nauczania języka niemieckiego,
 • 4 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie literaturoznawstwo,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim,
 • publikacje artykułów w czasopismach naukowych indeksowanych w bazach naukowych w zakresie niemieckojęzycznej literatury XX wieku, w szczególności dramatu niemieckojęzycznego, w tym przynajmniej jeden w czasopiśmie z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji między narodowych Ministra Edukacji i Nauki: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1352
 • publikacje rozdziałów w monografiach w zakresie niemieckojęzycznej literatury XX wieku, w szczególności dramatu i teatru niemieckojęzycznego, w tym przynajmniej jeden w ministerialnym wykazie wydawnictw,
 • przedstawienie planu monografii autorskiej w ww. zakresie,
 • plan rozwoju naukowego na okres 2 lat,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/na studiach I i II stopnia z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego i/lub historii literatury niemieckojęzycznej,
 • znajomość języka angielskiego/innego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • doświadczenie w zakresie wykorzystywania narzędzi i metod zdalnego nauczania,
 • osiągnięcia organizacyjne na polu dydaktyki,
 • propozycje projektów rozwoju studentów w ramach kół naukowych, festiwali nauki,
 • propozycje samorozwoju kandydata w zakresie kompetencji dydaktycznych i naukowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. MS Office/Excel,
 • przedstawienie min. 2 listów referencyjnych,
 • gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze 1 etatu,  
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o  nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego  magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 10 lutego 2021r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 18 marca 2022r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl