adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny

Adres miejsca pracy: ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 21/2022/NA/WH

Słowa kluczowe: przekład tekstów literackich, literatura brytyjska, filologia angielska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyczna nauka języka angielskiego, przekład polsko-angielski i angielsko-polski, w tym przekład pisemny tekstów literackich, ćwiczenia z zakresu literatury brytyjskiej, seminarium dyplomowe na specjalnościach: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, kultura-media-translacja, na studiach I i II stopnia/ na kierunku filologia angielska,
 • zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 360 godzin,
 • pozostałe obowiązki dydaktyczne i organizacyjne wynikające z regulaminu UŚ oraz z Indywidualnego Przydziału Obowiązków. 

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej topień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, w tym tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/na studiach I i II stopnia, w tym praktycznej nauki języka angielskiego, przekładu polsko-angielskiego i angielsko-polskiego, w tym przekładu tekstów literackich,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do prowadzenia seminarium dyplomowego na specjalnościach: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, kultura-media-translacja, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania,
 • gotowość do podjęcia zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku filologia angielska,
 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. MS Office, Moodle, MS Teams,
 • przedstawienie 2 listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line,
 • gotowość do pełnienia funkcji opiekuna grupy studenckiej,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej,
 • gotowość do opracowania/współredakcji materiałów o charakterze dydaktycznym,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 27 czerwca 2022 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 27 lipca 2022 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=164FD64D-B19D-4D43-834E-07535CE3292D&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=100445&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl