adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie badawczym „How many glaciations? Neoproterozoic countdown to the biological “big bang” (UMO-2019/33/B/ST10/00158) pod kierunkiem Ashley’a Gumsley’a.

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Adres miejsca pracy: ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 68/2021/NA/WNP/INoZ/p-d

Słowa kluczowe: geochronologia U-Pb, geochemia, geologia prekambru, Afryka południowa, datowanie minerałów akcesorycznych U-Pb, pierwiastki główne i śladowe w skale,

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w projekcie „Ile zlodowaceń? Neoproterozoiczne odliczanie do biologicznego ‘wielkiego wybuchu’” (UMO-2019/33/B/ST10/00158) pod kierownictwem dr. Ashleya Gumsleya,
 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów/prac w zakresie zadań badawczych projektu,
 • wykonywanie badań terenowych, wykonywanie analiz i interpretacja uzyskanych danych,
 • udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań,
 • inne zadania związane z działalnością naukową na rzecz projektu, zlecone przez kierownika projektu.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora nauk o Ziemi i środowisku lub równoważny, uzyskany nie wcześniej niż 5 lat temu,
 • 4 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku,
 • dorobek naukowy w w/w dyscyplinie, minimum 3 publikacje naukowe (np. indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
 • wskaźniek Hirsha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 3 i publikacje w renomowanych czasopismach indeksowanych w bazach danych,
 • 4 lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej,
 • doświadczenie w kierowaniu i realizowaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności międzynarodowych (przynajmniej jeden projekt),
 • udokumentowana historia ubiegania się o środkina finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • dokumentowany zagraniczny/krajowy staż naukowy – czas trwania: 6 miesięcy,
 • znajomość metod badawczych obejmujących: separację minerałów akcesorycznych za pomocą stołu koncentracyjnego Wilfley’ego, datowanie minerałów akcesorycznych U-Pb, t.j. cyrkonu, baddeleitu i monacytu, badania geochemiczne pierwiastków głównych i śladowych w całej skale,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej SIMS (Secondary Ion Mass Spectometer), SEM (Scanning Electron Micsroscope), EMP (Electron Microprobe),

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. Isoplot, MS Office, programy graficzne, np. Corel Draw,
 • przedstawienie 2 listów referencyjnych,
 • doświadczenie/gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (1 rok), w wymiarze 1 etatu,
 2. wynagrodzenie 10 000 zł brutto/miesięcznie
 3. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 4. zadaniowy czas pracy,
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. pakiet świadczeń socjalnych,
 7. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 8. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 9. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 • 2 listy referencyjne,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 9 grudnia 2021r. (23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 31 grudnia 2021r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Dodatkowo informujemy, iż kandydat musi spełnić następujące warunki: 

 1. nie jest osobą, dla której kierownik projektu był promotorem lub promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim, 
 2. w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl