adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. Będzińska 39, Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 3/2021/NA/WNST/II/01

Słowa kluczowe: informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, uczenie maszyn, strumienie danych, concept drift, dane niezbalansowane, dane niepełne, klasyfikatory zespołowe, sieci głębokie, analiza fake newsów

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku informatyka prowadzenie zajęć dydaktycznych w Szkole Doktorskiej.
   
  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
 • co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej: automatyka, matematyka dyskretna,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja  indeksowany w bazach naukowych (np. indeksowany w bazach Scopus, Web o Science),
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 5,
 • udział w realizowaniu projektów naukowych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie badań w zakresie uczenia maszyn, strumieni danych, concept drift, klasyfikacji danych niezbalansowanych, danych niepełnych, modeli klasyfikatorów zespołowych, sieci głębokich, analizy fake newsów,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i II stopnia z zakresu informatyki,
 • znajomość języka angielskiego/innego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (dotyczy cudzoziemców),
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie i gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa w aplikowaniu o granty naukowe.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • listy referencyjne,
 • plan rozwoju naukowego,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 25 sierpnia 2021r.  (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 25 września 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl