asystent dydaktyczny – 1 etat

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego

  w pełnym wymiarze czasu pracy

w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Wirusologii

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  19.06.2023 r.

LINK DO STRONY: https://bip.sum.edu.pl   

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574
z późn. zm.).

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1.   tytuł zawodowy magistra analityki medycznej, farmacji, biotechnologii medycznej, biologii molekularnej lub biochemii,

2.   doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym i/lub chemicznym,

3.   potwierdzone przez poprzednie miejsce pracy lub w ramach studium doktoranckiego, doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami z zakresu mikrobiologii, udokumentowane stosowną opinią przełożonego,

4.   w przypadku kandydatów bez doświadczenia zawodowego – studia ukończone  z wynikiem ponadprzeciętnym oraz aktywna działalność w czasie studiów w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego lub innych studenckich kół naukowych  z dziedziny mikrobiologii, biologii molekularnej lub biochemii

5.   w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie
 i piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

 

1.   pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,

2.   podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na      przetwarzanie danych osobowych,

3.   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,  w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),

5.   inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:

1.   oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2.   oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3.   oświadczenie o:

a)       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)       korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)       nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

            „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu ”

 

osobiście lub drogą pocztową

do dnia 19.06.2023 r. (decyduje data wpływu dokumentów)

w Kancelarii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11,  parter

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

tel. kontaktowe: 32 20 83 549, 32 20 83 583.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument  z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację   w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574z późn. zm.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na msoltys@sum.edu.pl