asystent dydaktyczny – 2 stanowiska

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Miejsce: Sosnowiec
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

 
 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta dydaktycznego

 w pełnym wymiarze czasu pracy

w Katedrze i Zakładzie Farmakologii

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  19.06.2023 r.

LINK DO STRONY: https://bip.sum.edu.pl   

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574
z późn. zm.).

 

Wymagania kwalifikacyjne:  

1.   tytuł zawodowy magistra farmacji lub ukończone studia magisterskie w zakresie analityki medycznej, biotechnologii, biologii , chemii leków

2.   zainteresowanie pracą eksperymentalną w zakresie farmakologii

3.   znajomość języka angielskiego

4.   dodatkowy atut – stopień naukowy doktora, aktywność naukowa w czasie studiów (udział w pracach STN) oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami

5.   w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

 

1.   pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,

2.   podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na      przetwarzanie danych osobowych,

3.   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,  w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),

5.   inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:

1.   oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2.   oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3.   oświadczenie o:

a)       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)       korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)       nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

            „Konkurs na dwa stanowiska asystenta dydaktycznego
w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu ”

 

osobiście lub drogą pocztową

do dnia 19.06.2023 r. (decyduje data wpływu dokumentów)

w Kancelarii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11,  parter

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

tel. kontaktowe: 32 20 83 549, 32 20 83 583.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument                                        z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację   w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

Załączniki