lektor

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych.

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny

Adres miejsca pracy: ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec 

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 28/2021/NA/WH

Słowa kluczowe: język arabski, glottodydaktyka,

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku: Filologia Angielska, specjalność tłumaczeniowa z językiem arabskim; realizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 540 godzin,
 • pozostałe obowiązki dydaktyczno-organizacyjne określone przez dyrektora kierunku oraz wynikające z indywidualnego przydziału obowiązków.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • tytuł zawodowy co najmniej magistra,
 • 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/na studiach I stopnia, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu praktycznej nauki języka arabskiego lub/i lektoratu języka arabskiego,
 • rodzimy użytkownik języka arabskiego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie na rzecz uczelni wyższej,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej.
   

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania MS Office, MS Teams, Moodle,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • gotowość do pełnienia roli opiekuna grupy studenckiej,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej,
 • umiejętność obsługi narzędzi do edukacji zdalnej,
 • gotowość do opracowania skryptu z zakresu prowadzonego modułu,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność, inicjatywa,

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 540 godzin, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 3. listy referencyjne,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 24 sierpnia 2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 24 września 2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl