lektor

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny,

Kierunek: Filologia angielska

Adres miejsca pracy: ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 55/2021/NA/WH

Słowa kluczowe: filologia angielska, język chiński, praktyczna nauka chińskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia/na kierunku: Filologia angielska; zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 540 godzin,
 • pozostałe obowiązki dydaktyczne i organizacyjne wynikające z regulaminów UŚ oraz z indywidualnego przydziału obowiązków.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • tytuł zawodowy: co najmniej magistra,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/na studiach I i II stopnia w tym
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka chińskiego i/lub lektoratu języka chińskiego,
 • rodzimy użytkownik języka chińskiego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. Moodle, MS Teams,
 • przedstawienie min. 2 listów referencyjnych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym komunikację ze studentami
 • przedstawienie planu doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • gotowość do pełnienia funkcji opiekuna grupy studenckiej,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line,
 • gotowość do opracowania skryptu z zakresu prowadzonego modułu,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,  
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 22 grudnia 2021r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 22 lutego 2022r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl