profesor uczelni

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. Będzińska 39, Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 2/2021/NA/WNST/II/01

Słowa kluczowe: informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, inteligencja rozproszona, sieci sensorowe, sieci neuronowe, sieci głębokie, eksploracja danych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku informatyka prowadzenie zajęć dydaktycznych w Szkole Doktorskiej.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej: automatyka, matematyka dyskretna,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej indeksowany w bazach naukowych (np. Scopus, Web o Science) opublikowany w ostatnich 4 latach,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 10,
 • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe programy badawcze,
 • doświadczenie w realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności European Research Council (ERC),
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy trwający co najmniej 3 miesiące,
 • prowadzenie badań w zakresie inteligencji rozproszonej (swarm inteligence), sieci sensorowych, neuronowych i głębokich, eksploracji danych,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I, II i III stopnia na kierunku informatyka,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie i gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa w aplikowaniu o granty naukowe.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • listy referencyjne,
 • plan rozwoju naukowego,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 25 sierpnia 2021 r.  (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 25 września 2021 r. 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl