profesor uczelni

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny

Adres miejsca pracy: ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 29/2021/NA/WH

Słowa kluczowe: językoznawstwo, filologia angielska, glottodydaktyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia w zakresie filologii angielskiej,
 • praca organizacyjna na rzecz uczelni i wydziału wynikająca z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora oraz habilitacja w dyscyplinie językoznawstwo,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo w obszarze przyswajania i nauczania języków obcych, wielojęzyczności, psycholingwistyki, psychologii edukacyjnej i pedagogiki,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny (autorstwo lub współautorstwo przynajmniej 5 wysoko punktowanych publikacji Q1 w okresie ostatnich 4 lat),
 • udokumentowana wysoko punktowanymi publikacjami znajomość obliczeniowej analizy sieci społecznych oraz ilościowych metod badawczych w językoznawstwie,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 3,
 • doświadczenie w kierowaniu lub realizowaniu zespołowymi interdyscyplinarnymi projektami grantowymi finansowanymi za źródeł zewnętrznych (np. NCN, NCBiR, NAWA, ERC),
 • udokumentowany, przynajmniej półroczny, zagraniczny staż naukowy w uczelni znajdującej się wśród 150 najlepszych uniwersytetów wg rankingów ARWU/CWUR/THES,
 • umiejętność pisania i redagowania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i II stopnia na kierunku filologia angielska, szczególnie w zakresie lingwistyki stosowanej i glottodydaktyki,
 • potwierdzona aktywna zagraniczna mobilność dydaktyczna – prowadzenie warsztatów i wykładów na zaproszenie w prestiżowych uczelniach zagranicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2,
 • preferowana znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub
 • gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych on-line,
 • popularyzacja nauki w kraju i za granicą,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność analiz statystycznych oraz tworzenia wykresów w języku R oraz w programie SPSS, 
 • zaawansowana znajomość funkcjonalności programów i platform MS Office, MS Teams, Zoom, Cisco Webex, Google Meet, Google Classroom, Whova, Moodle i Canvas,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego i członka interdyscyplinarnych zespołów badawczych,
 • autorstwo publikacji nt. nauczania i przyswajania języków obcych opublikowanych w obiegu międzynarodowym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność, inicjatywa,
 • doświadczenie w organizacji międzynarodowych konferencji i warsztatów,
 • udział w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji naukowych,
 • udział w działaniach COST,
 • doświadczenie w recenzowaniu wniosków grantowych dla instytucji krajowych i zagranicznych,
 • udokumentowane doświadczenie w recenzowaniu artykułów dla czasopism językoznawczych indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science,
 • wykłady plenarne na zaproszenie na międzynarodowych konferencjach.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (3 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 3. wykaz publikacji,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 24.08.2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 24.09.2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl