stanowisko badawcze typu post-doc stanowisko badawcze

Instytut Socjologii
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Stanowisko badawcze typu post-doc w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu naukowego pt. Aktywizm a wytwarzanie wiedzy: archiwa i dane o protestach w polu polityki kontestacji, nr umowy projektowej UMO-2023/49/B/HS6/00053 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Nasze wymagania

 • Kandydat/ka powinni/a posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych (uzyskany w Polsce w podmiocie innym niż Uniwersytet Szczeciński lub poza granicami Polski, nie dawniej niż 7 lat przed terminem ogłoszenia konkursu) oraz odpowiednie doświadczenie naukowe w zakresie badań jakościowych i/lub archiwalnych w tematyce projektu (badania nad protestami/ruchami społecznymi).
 • Osoba zatrudniona na stanowisku post-doc w okresie otrzymywania wynagrodzenia z projektu nie może otrzymywać innego wynagrodzenia ze środków przeznaczonych na koszty bezpośrednie w konkursach NCN oraz nie może otrzymywać wynagrodzenia od innego pracodawcy (w Polsce lub poza Polską) na podstawie umowy o pracę.
 • Kandydat/ka powinna/nien posiadać wyróżniający się dorobek publikacyjny z zakresu badań ruchów społecznych/protestów.
 • Kandydat powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów w środowisku poza Polską oraz znać przynajmniej jeden z języków krajów, w których prowadzone będą badania (oprócz angielskiego): j. niemiecki, hiszpański, polski.
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania formalne określone w wytycznych Narodowego Centru Nauki dla zatrudnienia w grancue OPUS na stanowisku post-doc: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2023/uchwala23_2023- zal1.pdf

Zakres obowiązków

 • wywiady jakościowe (superwizja, sporządzanie IDI, QDA),
 • mapowanie i analiza studium przypadku z wykorzystaniem SDA,
 • klasyfikacja kontekstowa i analiza danych,
 • wielowymiarowa analiza archiwów i zbiorów danych,
 • udział w spotkaniach projektowych,
 • pisanie raportów i publikacji, współpraca w zarządzaniu projektem,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • życiorys (CV)
 • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o obronie stopnia naukowego doktora (lub ich zagraniczne odpowiedniki)
 • wykaz publikacji naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępny pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) w języku polskim
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dostępna wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/
 • oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia, dostępne pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/
 • kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki