starszy asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

W konkursie poszukiwany jest specjalista z zakresu geografii historycznej.

Nasze wymagania

 • uzyskany stopień doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna lub w dyscyplinie historia
 • udział w przynajmniej 2 projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych (NCN, NPRH) w ciągu ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej raz jako kierownik,
 • co najmniej roczne zatrudnienie na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym w polskiej lub zagranicznej uczelni badawczej lub placówce naukowej,
 • publikacje z zakresu historii lub geografii historycznej w wydawnictwach i czasopismach z oficjalnego wykazu ministerialnego (monografia autorska będzie stanowiła dodatkową zaletę aplikacji),
 • udokumentowany udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu geografii historycznej,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego, pożądana znajomość języka łacińskiego.
 • Szczegółowy wykaz wymagań związanych z zatrudnieniem na stanowisku starszego asystenta znajduje się w załączonym pliku pdf.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów, przeprowadzanie egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów,
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz publikowanie ich wyników z podaniem afiliacji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • przygotowywanie monografii naukowych oraz artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism naukowych i wydawnictw z wykazów MNSzW
 • organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych,
 • współpraca z przedstawicielami innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą,
 • podejmowanie starań o uzyskanie środków finansowych na prowadzenie badań naukowych.
 • Szczegółowy wykaz wymagań związanych z zatrudnieniem na stanowisku starszego asystenta znajduje się w załączonym pliku pdf.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora UW o zatrudnienie na stanowisku starszego asystenta,
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ),
 • życiorys naukowy, w tym:- informacje o osiągnięciach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, - wykaz publikacji oraz inne informacje dotyczące prowadzonych badań naukowych,
 • odpis dyplomu doktora w zakresie wyżej wymienionych w wymaganiach dyscyplinach lub inny dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora w wyżej wymienionych w wymaganiach dyscyplinach
 • oświadczenie o gotowości zatrudnienia na UW jako podstawowym miejscu pracy ( http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ),
 • kwestionariusz osobowy (formularz ze zdjęciem) (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ),
 • oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela na UW, udostępniane na stronie (http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2021/01/owiadczenie_konkurs-_nauczyciel_akademicki_UW.pdf
 • Szczegółowy wykaz wymagań znajduje się w załączonym pliku pdf.

Załączniki