STARSZY ASYSTENT TOKSYKOLOGIA ŚRODOWISKA stanowisko badawcze

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

STARSZY ASYSTENT W ZAKŁADZIE TOKSYKOLOGII ŚRODOWISKA

grupa pracowników badawczych
pełny wymiar czasu pracy
zatrudnienie na czas określony

Nasze wymagania

 • posiadania co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 • posiadania znaczących osiągnięć naukowych.

Mile widziane

 • ukończone studnia magisterskie na kierunku chemia lub zdrowie środowiskowe lub pokrewne,
 • bardzo dobrej znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • umiejętności pracy w zespole.
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch oryginalnych publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej jako pierwszy autor) w recenzowanym czasopiśmie naukowym z Q1 i dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 8,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
 • - oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • - oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
 • • (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • • (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).
 • Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji