starszy wykładowca

Instytut Pielęgniarstwa 9/2018/IP
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Nr konkursu – 9/2018/IP
OPIS :
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pielęgniarstwa. Kandydat powinien mieć wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania pielęgniarstwa, umiejętność przekazania wiedzy teoretycznej i praktycznej, motywacja do rozwoju naukowego, wysoki poziom moralny, umiejętność współpracy w zespole, dyspozycyjność, biegła znajomość języka polskiego.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164 poz.1365 ze zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) stopień naukowy doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;
2) tytuł magistra pielęgniarstwa lub lekarza;
3) posiada aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki;
4) doświadczenie na stanowisku wykładowcy;
5) kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej;
6) doświadczenie w pracy dydaktycznej;
7) dorobek dydaktyczny i organizacyjny;
8) odpowiedni dorobek naukowy.
* Wyłącznie dla osób, dla których PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu będzie podstawowym miejscem pracy.
Wymagane dokumenty:
1) podanie;
2) curriculum vitae wraz z listą publikacji;
3) kserokopie posiadanych dyplomów dotyczących tytułu zawodowego, stopnia naukowego i tytułu naukowego, w tym prawa wykonywania zawodu, jeżeli jest wymagane na danym stanowisku;
4) informacja o przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczeniu dydaktycznym;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego.
Miejsce składania dokumentów:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
ul. Kolbego 8; 32-600 Oświęcim lub osobiście: Biuro Rektora pokój 1.09.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 11 maja 2018 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28 maja 2018 roku.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo do niezatrudnienia zwycięzcy konkursu, w szczególności w sytuacji, gdy zaplanowane zajęcia nie zostaną uruchomione z powodu zbyt niskiej liczby studentów.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu nie zapewnia zakwaterowania.
Prosimy o składanie dokumentacji w czytelnie opisanych teczkach według wzoru:
 imię i nazwisko kandydata,
 numer konkursu,
 nazwa Instytutu oraz stanowiska na jakie kandydat aplikuje.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).