starszy wykładowca

Instytut Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie ”Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Śląskiej z dnia z dnia 03.06.2019 roku

Kandydat powinien posiadać:
• stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka,
• dorobek poświadczony autorstwem artykułów i raportów naukowych,
• znajomość zagadnień z obszarów złożoność obliczeniowa, algorytmika itp.
• znajomość języków programowania C, C++, C#, Java na poziomie zaawansowanym,
• umiejętność modelowania biznesowego / znajomość UML na poziomie zaawansowanym,
• znajomość paradygmatów programowania strukturalnego i obiektowego,
• znajomość zagadnień z obszaru inżynierii oprogramowania,
• znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux

Wymagania dodatkowe:
• co najmniej 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni technicznej w zakresie programowanie komputerów, inżynieria oprogramowania, zintegrowane systemy zarzadzania przedsiębiorstwami,
• co najmniej 15-letnie doświadczenie w zakresie współpracy z przemysłem/biznesem w zakresie realizacji projektów związanych z oprogramowaniem,
• dodatkowe wykształcenie z obszaru ekonomia / zarządzanie przedsiębiorstwem,
• biegła znajomość języka polskiego potwierdzona świadectwem maturalnym lub innym egzaminem państwowym,
• szeroką, dydaktyczną i praktyczną znajomość zagadnień związanych z, procesem wytwarzania systemów informatycznych,
• znajomość języka angielskiego.

Dla kandydatów, dla których język polski nie jest językiem natywnym, wymagane jest przedstawienie udokumentowanej znajomości języka polskiego. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są
o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16, następujących dokumentów:
• podanie o zatrudnienie,
• kwestionariusz osobowy,
• informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
• oświadczenie o czynnej znajomości jednego języka obcego nowożytnego,
• biegła znajomość języka polskiego potwierdzona świadectwem maturalnym lub innym egzaminem państwowym,
• opinię co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 17.08.2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie kandydatów o jego rezultacie odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 17.08.2019 roku.