starszy wykładowca

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Najnowsze ogłoszenia

Od kandydatów wymagane jest:
• ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
• bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego,
• profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Grafiki Komputerowej,
• znajomość teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z grafiką komputerową, w szczególności trójwymiarową i przetwarzaniem danych multimedialnych (obrazów, filmów, dźwięku),
• znajomość teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych architekturą i administrowaniem systemów baz danych i zarządzaniem systemami informatycznymi w organizacjach,
• znajomość nowoczesnych specjalizowanych urządzeń optymalizowanych dla wybranych systemów – „engineered systems”.
• znajomość zagadnień zarządzania projektami,
• umiejętność prowadzenia prac inżynierskich oraz magisterskich,
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze zmianami)) i w § 138 Statutu PW.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie;
2) życiorys;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
5) wykaz dorobku naukowego;
6) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
7) oświadczenie kandydata, że Politechnika Warszawska będzie podstawowym miejscem
pracy (jeśli dotyczy) w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia;
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
9) oświadczenie o niekaralności
Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, 00-665 Warszawa ul. Nowowiejska 15-19, pok.204, telefon 22(234-7432). Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Informatyki. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.04.2018 (nie krótszy niż 14 dni od ogłoszenia). Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.