starszy wykładowca

Instytut Socjologii
Uniwersytet Wrocławski

WNS. 1110.3.2019
Dziekan Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii
w Zakładzie Socjologii Grup Dyspozycyjnych
kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.
1. Wymagania:
Kandydat/ka powinna spełniać następujące warunki:
– posiadające stopień doktora nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie socjologia,
– posiadające znaczny dorobek naukowy, w tym – w zakresie socjologii grup dyspozycyjnych i socjologii bezpieczeństwa,
– realizujące badania w zakresie socjologii grup dyspozycyjnych i socjologii bezpieczeństwa,
– posiadające doświadczenie dydaktyczne z następujących obszarów: socjologia grup dyspozycyjnych, socjologia bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysami,
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć na stanowisku wykładowcy kierunku socjologia grup dyspozycyjnych,
– sprecyzowane plany rozwoju naukowego,
– znajomość języka angielskiego.
2. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:
• Podanie,
• Wykaz dotychczasowych publikacji,
• Odpis dyplomu doktorskiego,
• Odpis dyplomu magisterskiego,
• Życiorys (maks. 2 strony),
• Autoreferat na temat dotychczasowych osiągnięć oraz planów rozwoju naukowego (maks. 4 strony standardowego maszynopisu),
• Kwestionariusz osobowy,
• Opinia samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław ul. Koszarowa 3, budynek 21, pokój 124.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 14 lipca 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2019 r. Zatrudnienie od 01 października 2019 r.
Wszystkie składane dokumenty kandydat powinien podpisać.
Na podaniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami
*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn