starszy wykładowca

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
a) posiadają stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,
b) posiadają doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim z zakresu nauki języka polskiego dla obcokrajowców,
c) posiadają dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa i nauki języka polskiego dla obcokrajowców.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) podanie o pracę,
– na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)” .

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
d) odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora ,
e) CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia)
f) wykaz publikacji naukowych,
g) oświadczenie, że PWSW w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu będzie stanowiło ich podstawowe miejsce pracy,
h) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

3. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, Rektorat pokój nr 25.
Na kopercie należy umieścić adnotację:
„Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy ” – Instytut Humanistyczny.

4. Termin składania dokumentów upływa z dniem 26 czerwca 2017 r. .
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 czerwca 2017 r.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.
Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.