starszy wykładowca

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wymagania stawiane kandydatom: stopień doktora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska; doświadczenie dydaktyczne – minimum pięć lat prowadzenia zajęć dydaktycznych odpowiadających specjalności; doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, geoinformatyki i geograficznych systemów informacji; co najmniej sześcioletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie systemów informacji przestrzennej; poświadczone certyfikatem umiejętności z zakresu zarządzania systemami geoinformatycznymi; biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; oświadczenie o zgodzie na wliczenie do minimum kadrowego kierunku ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna w przypadku wygrania konkursu.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 oraz art. 110 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty: podanie do JM Rektora, życiorys w formie CV, kwestionariusz osobowy, dyplom potwierdzający nadanie stopnia doktora, wykaz osiągnięć zawodowych i dydaktycznych, oświadczenie, że ZUT w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o stanie zdrowia.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Dokumenty proszę składać w dziekanacie WKŚiR ZUT w Szczecinie przy ul. Słowackiego 17 (pokój nr 3) w terminie do 12 maja 2017 r. godz. 12.00.