starszy wykładowca

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Państwowa Szkoła Wyższa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Warunki dla kandydatów:
• posiadać stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych;
• dyscyplina: literaturoznawstwo;
• specjalność: literatura angielska, historia i kultura Wielkiej Brytanii
Opis oczekiwań:
• udokumentowany dorobek naukowy w zakresie literatury angielskiej, historii i kultury Wielkiej Brytanii oraz dydaktyki tych przedmiotów akademickich,
• co najmniej pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim w zakresie literatury angielskiej, historii i kultury Wielkiej Brytanii oraz w praktycznym nauczaniu języka angielskiego na poziomie B2-C2,
• posiadanie uprawnień egzaminatora (egzamin maturalny oraz egzaminy międzynarodowe),
• dorobek organizacyjny w działalności naukowej, dydaktycznej i promocyjnej prowadzonej w środowisku akademickim,
• wybór PSW jako podstawowego miejsca zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
• biegła znajomość języka polskiego
• wymagany wysoki poziom etyki zawodowej
Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:
1. Podanie o zatrudnienie;
2. Życiorys zawodowy;
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
4. Wykaz publikacji naukowych;
5. Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 w/w ustawy;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Dokumenty należy składać w Kancelarii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97; 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 342-60-14, fax. (83) 344-45-90, w terminie do dnia 20.08.2015r., do godz. 15.00
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.