Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Miasto: Szczecin
Stanowisko: starszy wykładowca
Dziedzina nauki: nauki społeczne
Dyscyplina naukowa: nauki prawne
Data ogłoszenia: 6 września 2023 r.
Termin składania ofert: 6 października 2023 r.
Link do strony: https://wpia.usz.edu.pl/
Słowa kluczowe: prawo gospodarcze
Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska starszego wykładowcy (w zakresie prawa gospodarczego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Nauk Prawnych.

Nasze wymagania

 • uzyskany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych albo nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne;
 • uzyskany tytuł zawodowy magistra prawa z oceną co najmniej 4,0;
 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.);
 • wniosek o zatrudnienie;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych albo nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym;
 • dokument (albo jego potwierdzona kopia) stwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4,0; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym;
 • informacje o dorobku naukowym lub zawodowym w tym wykaz publikacji lub przykładowych pism procesowych), dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy;
 • zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem;
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki