Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Lotnicza Akademia Wojskowa
Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Miejsce: Dęblin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 r., poz. 742 z późn. zm.). Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy magistra
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub w przypadku posiadania tytułu zawodowego magistra inżyniera co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku co najmniej wykładowcy,
 • posiadać bogatą wiedzę z budowy i eksploatacji statków powietrznych w zakresie wyposażenia awionicznego – najlepiej popartą odpowiednimi świadectwami (możliwość weryfikacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego.

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów dotyczących: budowy i eksploatacji wojskowych statków powietrznych w specjalności „osprzęt”, urządzeń elektrycznych, obwodów elektrycznych,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie pracy ze studentami, słuchaczami i prowadzenia prac badawczych
 • posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych w placówkach dydaktycznych lub uczelniach wyższych
 • posiadanie dorobku naukowego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych
 • Współorganizowanie przedsięwzięć naukowych w katedrze i uczelni
 • Publikowanie wiedzy w literaturze fachowej;
 • Uczestniczenie w konferencjach naukowo-badawczych, seminariach oraz innych formach wymiany wiedzy
 • Realizacja procesu dydaktycznego zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjno-dydaktycznym i programami kształcenia;
 • Utrzymywanie w stałej sprawności technicznej obiektów katedry i bazy dydaktycznej;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z podchorążymi, studentami oraz słuchaczami kursów wojskowych;
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu i modernizowaniu programów kształcenia.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny (podania o zatrudnienie) skierowanego do J. M. Rektora-Komendanta;
 • kwestionariusz osobowy;
 • aktualne CV;
 • kopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające posiadane inne kwalifikacje szczególne;
 • informacji o dorobku dydaktycznym, organizacyjnym i naukowym, jeśli kandydat posiada;
 • oświadczenia, że LAW będzie, w przypadku wygrania konkursu, podstawowym miejscem pracy oraz oświadczenia, iż w przypadku zatrudnienia Kandydat afiliuje dorobek LAW;
 • oświadczenia o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 742 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, którego wzór jest załączony pod ogłoszeniem, w przypadku, kiedy z własnej inicjatywy przekazuje w dokumentach aplikacyjnych dotyczące go dane osobowe, które ujawniają: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego.

Załączniki