Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4500-5500 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych obejmujących teorię i modele komunikacji i szeroko pojętą komunikologię w języku polskim i angielskim oraz sprawności komunikacyjne w języku angielskim. Uczestnictwo w dydaktyczno-badawczym rozwoju jednostki.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych
 • dorobek naukowy
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z szeroko pojętej komunikologii na poziomie akademickim

Mile widziane

 • doskonałe umiejętności społeczne i umiejetność współpracy z innymi

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w jęzku polskim i angielskim

Oferujemy

 • mozliwość rozwoju kariery naukowej
 • mozliwość aplikowania i brania udziału w projektach badawczych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami)
 • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs
 • Curriculum Vitae
 • • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji."

Załączniki