Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs numer 21.2024.IFA.WF.ER z dnia 07.03.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Filologii Angielskiej
Stanowisko: starszy wykładowca
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: językoznawstwo
• w dziedzinie: nauki humanistyczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 15.04.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub tytułu zawodowego magistra z językoznawstwa angielskiego.
 • Ewentualny dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa stosowanego – język angielski.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na prowadzenie zajęć z praktycznej nauki ww. języka oraz glottodydaktyki na poziomie od B2+ do C2 (ESOKJ).
 • Sprecyzowane plany rozwoju naukowego i zawodowego.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie praktycznej nauki języków obcych i dydaktyki języka angielskiego oraz gotowość prowadzenia w przyszłości zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego oraz zajęć z zakresu językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki.
 • Udokumentowane przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języków obcych.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z potrzebami dydaktycznymi Instytutu Filologii Angielskiej oraz Zakładu Glottodydaktyki: doświadczenie w organizowaniu szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego, zainteresowania dydaktyczne związane z kształceniem nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych, nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego, nauczanie inkluzywne w klasie językowej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska starszego wykładowcy zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej lub Kierownika Zakładu, a w szczególności: pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów itd.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej.
 • Aktywny udział w działalności naukowej, dydaktycznej oraz wydawniczej Instytutu i jej organizacja (zebrania Zakładu, konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, prace redakcyjne na rzecz wydawnictw powstających w Instytucie Filologii Angielskiej).
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kopię dyplomu doktorskiego i/lub kopię dyplomu magisterskiego.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.