Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcyw Zespole Koreańskim w Instytucie Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym

Konkurs nr 36.2024.ZK.ISKŚiO.WF.AH z dnia 03.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zespół Koreański, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Wydział Filologiczny
Nazwa stanowiska: starszy wykładowca
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
dydaktyczna
• w dyscyplinie: literaturoznawstwo/językoznawstwo
• w dziedzinie: nauki humanistyczne
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2024 r.
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Okres zatrudnienia: czas określony
Termin składania dokumentów: 05.05.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2024 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statucie UWr

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych lub posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii koreańskiej.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej: udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy dydaktycznej w przypadku osób posiadających stopień naukowy doktora, albo co najmniej 5-letni staż pracy dydaktycznej w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy magistra.
 • Znajomość języka koreańskiego poświadczona dyplomem studiów koreanistycznych lub rodzimy użytkownik języka koreańskiego.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym Zespołu koreańskiego oraz potrzebami Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych: zainteresowania badawcze w zakresie literatury i kultury koreańskiej; doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych, organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.
 • Działalność popularyzatorska i organizacyjna.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra studiów koreanistycznych i/lub stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, zawierający opis działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydowanie na ogłoszone stanowisko.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • W przypadku obcokrajowców oświadczenie o znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „starszy wykładowca.36.ZK.ISKŚO.WF.AH”.