Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym

Konkurs numer 35.2024.ZITAL.IFR.WF.AW z dnia 04.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Italianistyki, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny
Stanowisko: starszy wykładowca
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 09.05.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: zatrudnienie w ramach zastępstwa na czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych lub posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii włoskiej.
 • Biegła znajomość języka włoskiego oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej w zakresie nauczania języka włoskiego, poziom A1-C1: udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy dydaktycznej.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym Zakładu Italianistyki oraz potrzebami Instytutu Filologii Romańskiej: (1) w zakresie kształcenia nauczycieli języków romańskich - doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego w szkolnictwie średnim, doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji opiekuna praktyk studenckich, doświadczenie w zakresie nauczania metodyki języka włoskiego oraz gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu dydaktyki języka włoskiego jako obcego; (2) w zakresie kształcenia tłumaczy języka włoskiego - kompetencje językowe i merytoryczne oraz gotowość do prowadzenia zajęć z tłumaczenia (zwłaszcza specjalistycznego) z języka włoskiego na polski.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (zwłaszcza praktycznej nauki języka włoskiego na wszystkich poziomach) i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska starszego wykładowcy zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej lub kierownika Zakładu, a w szczególności: pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów itd.
 • Działalność popularyzatorska, w tym uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni i ich organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kopię dyplomu doktorskiego i/lub kopię dyplomu magisterskiego.
 • Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa powyżej, odnoszący się odrębnie do działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Załączniki