Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej

Konkurs numer 68.2024. PDJF.IFR.WF.AH z dnia 17.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego, Instytut Filologii Romańskiej

Stanowisko: starszy wykładowca

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.

Okres zatrudnienia: zatrudnienie na czas określony (do 30.09.2026 r.)

Termin składania dokumentów: 17.06.2024 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych lub posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii francuskiej (lub analogicznego).
 • Biegła znajomość języka francuskiego oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej w zakresie nauczania języka francuskiego, poziom A1-C1: udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy dydaktycznej.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Mile widziane

 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym Pracowni Dydaktyki Języka Francuskiego oraz potrzebami Instytutu Filologii Romańskiej: (1) przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka francuskiego oraz gotowość do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka; (2) zaangażowanie w krzewienie kultury i języka francuskiego w Polsce i za granicą; (3) znajomość innych języków obcych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (zwłaszcza praktycznej nauki języka francuskiego na wszystkich poziomach) i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska starszego wykładowcy zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej lub kierownika Pracowni, a w szczególności: pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów itd.
 • Działalność popularyzatorska, w tym uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni i ich organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kopię dyplomu doktorskiego i/lub kopię dyplomu magisterskiego.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.
 • Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów/kandydatek o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „starszy wykładowca.68. PDJF. IFR.WF.AH”.