Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej AMKP
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy, w specjalności psychologia, w wymiarze pełnego etatu, w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: - spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie AMKP,
 • - posiadają co najmniej stopień doktora w zakresie psychologii oraz co najmniej 5-letni staż pracy dydaktycznej lub zawodowej w zakresie psychologii w uczelni muzycznej.

Zakres obowiązków

 • Zakres obowiazków zgodnie z Regulaminem pracy AMKP.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie udziału w konkursie.
 • 2. Kwestionariusz osobowy. *
 • 3. Uwierzytelniony odpis dyplomu doktora. **
 • 4. Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.*
 • 5. Informacja o dotychczasowej działalności, także dydaktycznej w formie spisu najważniejszych osiągnięć.
 • 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.*
 • * druki do pobrania na stronie: www.amuz.krakow.pl
 • ** w przypadku dokumentów dotyczących stopni i tytułów uzyskanych za granicą wymagane jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2024 r.
  na adres: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, tel. (12) 422-66-94, z dopiskiem Dział Spraw Osobowych.
  Decyduje data wpływu dokumentów do Uczelni.