Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

prowadzenie zajęć ze studentami z przedmiotów: systemy informacji przestrzennej, geoprzestrzenne zabezpieczenie wojsk, rozpoznanie wojskowe.

Nasze wymagania

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)
 • stopień naukowy magistra inżyniera w dziedzinie geodezji i kartografii
 • specjalność: geodezja wojskowa
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej i badawczej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: wojskowe analizy terenu; wojskowe analizy GIS
 • doświadczenie zawodowe w pracy jednostkach zabezpieczenia geoprzestrzennego SZ RP oraz w jednostkach (instytucjach) SZ RP, zajmujących się rozpoznaniem wojskowym
 • doświadczenie w pracy w zagranicznych instytucjach zajmujących się rozpoznaniem wojskowym i geoprzestrzennym
 • doświadczenie zawodowe we wdrażaniu systemów GIS
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
 • prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
 • prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów
 • opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji
 • opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów
 • opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu
 • podnoszenie jakości kształcenia zgodnie z systemem zapewnienia jakości kształcenia w WAT
 • przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego
 • prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych
 • udział w przygotowaniu sprawozdań z realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych
 • udział w publikowaniu zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych z tematyki GIS
 • rozwijanie twórczości naukowej, umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie własnych kwalifikacji

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys zawodowy (CV); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
  • osobiście u p. Małgorzaty Fazan, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, bud. 58, p. 3