Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).
 • Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest spełnianie warunków określonych w §122 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, tj. posiadania co najmniej stopnia doktora i kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia zajęć lub, alternatywnie, tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez okres nie krótszy niż pięć lat
 • oraz wysokich umiejętności dydaktycznych potwierdzonych przez wyniki ankiet studenckich lub wyróżnienia i nagrody za działalność dydaktyczną.
 • Tytuł zawodowy powinien być uzyskany na kierunku fizyka lub kierunku pokrewnym.
 • Stopień naukowy powinien być uzyskany w dyscyplinie nauki fizyczne.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub kwalifikacje do prowadzenia zajęć powinny umożliwiać przygotowywanie i prowadzenie zajęć za pomocą nowoczesnych metod dydaktycznych na co najmniej dwóch z kierunków pierwszego stopnia: astronomia, biofizyka, energetyka jądrowa, europejskie studia optykiokularowej i optometrii, fizyka, nanoinżynieria, nauczanie fizyki.
 • Kandydat(ka) musi władać językiem polskim w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Zakres obowiązków

 • kształcenie studentów w zakresie podstawowych przedmiotów kursowych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Fizyki UW,
 • rozwijanie programów nauczania na studiach pierwszego stopnia,
 • wprowadzanie innowacji dydaktycznych i pozyskiwanie w tym celu finansowania,
 • organizacja działań popularyzujących naukę.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/). W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html). W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • CV
 • Kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 • Scenariusz wybranych przez kandydata/kandydatkę zajęć prowadzonych na Wydziale Fizyki i trwających od 90 do 135 minut

Załączniki