starszy wykładowca

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

D Z I E K A N

Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, ul. Targowa 61/63, ogłasza

k o n k u r s o t w a r t y

na stanowisko starszego wykładowcy w dziedzinie sztuki
przy przedmiocie „Scenariopisarstwo”

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668/ oraz posiadające:

1. wykształcenie wyższe – dyplom w stopniu co najmniej magistra (MA) wyższej uczelni filmowej, w dziedzinie scenariopisarstwa lub reżyserii,
2. dorobek scenariuszowy w ilości co najmniej 10 fabularnych scenariuszy filmowych,
w tym co najmniej 3 sprzedanych i jednego zrealizowanego, pożądany jest też publikowany dorobek literacki z obszaru prozy,
3. co najmniej 5 letni dorobek w dziedzinie dydaktyki scenariusza w wyższych uczelniach filmowych,
4. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w PWSFTviT w Łodzi,
ul. Targowa 61/63 – Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
(przyjmowanie dokumentów – osobiście lub pocztą), następujące dokumenty:

1. życiorys oraz list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy (do pobrania w Dziale Kadr Uczelni),
3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub dokument potwierdzający nadanie tytułu magistra. W przypadku dyplomów ukończenia studiów za granicą lub tytułów/stopni naukowych nadanych przez zagraniczne uczelnie – wraz
z tłumaczeniem dyplomu.
4. oświadczenie o przebiegu pracy zawodowej,
5. informację o dorobku artystycznym,
6. program progresywnej dydaktyki scenariopisarstwa od podstaw dla reżyserów
i scenarzystów obejmującej 6 wspólnych i/lub osobnych tygodniowych warsztatów dla lat 1-3 w ciągu jednego roku akademickiego (co najmniej 300 godzin rocznie),
7. oświadczenie, że PWSFTviT będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,
8. prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego wykładowcy, ogłoszonym 29.08.2019 r.
i prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną
i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

Rozpoczęcie konkursu ogłasza się na dzień 29.08.2019 r.
Termin składania ofert upływa 27.09.2019 r. (decyduje data wpływu)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.09.2019 r.

Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi z siedzibą przy
ul. Targowej 61/63, w Łodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.
2. Inspektor ochrony danych w PWSFTviT:iod@filmschool.lodz.pl
3. Celem zbierania danych jest rekrutacja na stanowisko starszy wykładowca
w PWSFTviT w Łodzi.
4. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych „Aplikacje kandydatów na pracowników PWSFTviT”i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i Rady (zwanego RODO).
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko starszy wykładowca w PWSFTviT w Łodzi.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.