Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Staż
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

„Psychoterapia prokrastynacji – skuteczność oraz mechanizmy neuronalne i behawioralne Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Restrykcji Czasu Pracy”, projekt NCN nr 2021/43/B/HS6/02024 (OPUS 21),  z ramienia Uniwersytetu SWPS kierowany przez dr hab. Jarosława Michałowskiego, prof. Uniwersytetu SWPS. 

Projekt realizowany będzie we współpracy z Pracownią Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie (dr Marek Wypych, kierownik projektu) oraz Instytutem Psychologii PAN w Warszawie (dr Joachim Kowalski). Jego celem jest określenie neuronalnych i psychologicznych mechanizmów działania i skuteczności dwóch psychoterapeutycznych programów krótkoterminowej grupowej terapii prokrastynacji opartych na założeniach modelu poznawczo-behawioralnego. Celem tych programów jest zmiana dysfunkcjonalnych myśli, uczuć i zachowań prowadzących do prokrastynacji. Do badania ich skuteczności i psychologicznych mechanizmów działania wykorzystane zostaną dane samoopisowe, zaś do oceny zmian o charakterze neuronalnym zastosujemy metodę potencjałów wywołanych.

Badania zostaną przeprowadzone zgodnie z metodologią badania randomizowanego (ang. randomized control trial). Mamy nadzieję, że zbadanie skuteczności i zrozumienie mechanizmów działania badanych interwencji pozwoli udoskonalić metody leczenia problemów związanych z prokrastynacją.

Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

Miejsce pracy: Poznań

Instytut Psychologii

 

Zadania

 • przegląd najnowszej literatury dotyczącej tematyki projektu, szczególnie poznawczych i neuronalnych aspektów funkcjonowania osób borykających się z prokrastynacją, psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz skuteczności technik psychoterapeutycznych
 • współkoordynowanie przebiegu projektu badawczego: od rekrutacji uczestników, poprzez prowadzenie (i programowanie) procedur eksperymentalnych, organizację sesji, interwencyjnych/kontrolnych oraz prowadzenie badań i zbieranie danych samoopisowych, neuroobrazowych i behawioralnych,
 • udział w opracowaniu danych samoopisowych, neuroobrazowych i behawioralnych,
 • udział w treningu w zakresie stosowania narzędzi do diagnozy zaburzeń lękowych, afektywnych i osobowości,
 • udział w przygotowaniu i współautorstwo publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach w języku polskim i angielskim, a także przygotowanie własnych wystąpień na konferencjach,
 • wykonywanie innych zadań niezbędnych do sprawnej realizacji projektu,
 • uczestnictwo w zajęciach szkoły doktorskiej.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie z psychologii, kognitywistyki, biologii (neurobiologii) lub kierunków pokrewnych (lub gwarancja ukończenia studiów przed 30.09.2022) i gotowość do podjęcia studiów w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS,
 • udokumentowane uczestnictwo w kształceniu z zakresu psychologii emocji, psychologii klinicznej i neuronauki/psychofizjologii,
 • płynna znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie,
 • wysoka motywacja do pracy naukowej i zainteresowanie tematyką projektu,
 • znajomość metod i programów statystycznych (np. SPSS, R),
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym,
 • pełna dostępność i dyspozycyjność w trakcie trwania całego projektu (październik 2022 –wrzesień 2026).
   

Dodatkowo pod uwagę brane będą:

 • tematyka pracy magisterskiej obejmująca psychofizjologię/neuronaukę lub psychologię emocji lub psychologię kliniczną,
 • umiejętność programowania w środowiskach Matlab, Python, Presentation lub podobnych,
 • znajomość narzędzi do projektowania procedur badawczych (np. Presentation)
 • udokumentowane wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych,
 • udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych, 
 • doświadczenie w badaniach wykorzystujących metody psychofizjologii peryferycznej lub neuroobrazowania,
 • doświadczenie w zakresie diagnostyki zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania,
 • znajomość programów używanych w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem metod elektrofizjologii (np. EEGLab),
 • wysoka średnia z toku studiów.

Oferujemy:

 • umowę stypendialną na okres 48 m-cy,
 • stypendium w wysokości ok. 3500,00 zł brutto na okres pierwszych 24 m-cy i ok. 4370,00 zł brutto na okres kolejnych 24 miesięcy (kwota zależna od indywidualnej sytuacji podatkowo-skarbowej kandydata),
 • pracę w młodym, interdyscyplinarnym, inspirującym do rozwoju zespole Laboratorium Neuronauki Emocji (PLAN) na Wydziale Psychologii i Prawa w poznańskiej filii Uniwersytetu SWPS
 • finansowanie udziału w specjalistycznych szkoleniach z zakresu metod analizy danych neuroobrazowych,
 • finansowanie udziału w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych,
 • służbowy  laptop.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c786b27c557b411ba223c4e5cf384ba2

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe (kwalifikacje, dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, doświadczenie w projektach badawczych, zainteresowania naukowe, etc.).
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i aktywność naukową (m.in. kopia dyplomu a w przypadku gdy kandydat nie ukończył jeszcze studiów dokument wskazujący na dotychczasowy przebieg studiów i średnią ze studiów, ukończenia kursów specjalistycznych).

Kryteria formalne:

 • Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych – 50% oceny końcowej;
 • Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych – 20 % oceny końcowej.
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 30% oceny końcowej;

Termin nadsyłania aplikacji: 7 sierpnia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 września 2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

 

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • Dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji;
 • Dr Konrad Piotrowski – Członek komisji;
 • Dr Maciej Kościelniak – Członek Komisji;
 • Natalia Bińkowska – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji.

Dodatkowe informacje:

Link do regulaminu NCN https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia w poniższym konkursie jednocześnie przechodzi rekrutację do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie SWPS. 

Głównym opiekunem naukowym będzie dr hab. Jarosław Michałowski, Prof. Uniwersytetu SWPS.

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌ 

Najwyżej ocenieni przez Komisję Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę w okolicach 25 sierpnia 2022.

‌W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem nbinkowska@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.