Stypendysta

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wymagania:

– w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnienie przez Kandydata/ki jednego z poniższych kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk :
a) status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia;
b) status studenta co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich;
c) status doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
d) bycie uczestnikiem seminarium doktorskiego i praca nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.