adiunkt

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta w wymiarze 1 etatu

w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu

na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Wymagania kwalifikacyjne:

1)    stopień doktora w dyscyplinie naukowej pokrewnej dla problematyki badawczej obejmującej zagadnienia transportu;

2)    dorobek naukowy z dyscypliny inżynieria lądowa i transport;

3)    udokumentowana aktywność naukowa w latach 2019÷2021, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji opublikowanych lub przyjętych do druku wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 2019 r., w tym przynajmniej jednej za 70 pkt.;

4)    doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu transportu lub logistyki;

5)    znajomość języka angielskiego umożliwiająca realizację prac badawczych i udział w projektach międzynarodowych;

6)    biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    wniosek o zatrudnienie;

2)    C. V.;

3)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)    odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;

5)    wykaz dorobku naukowego i zawodowego z dyscypliny: inżynieria lądowa i transport;

6)    inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie;

7)    program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku;

8)    udokumentowaną znajomość języka angielskiego;

9)    oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy

10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Dziekanat (pok. 104)

al. Piastów 41,

71-065 Szczecin,

Tel. 91 449 47-71.

 

Termin składania dokumentów: do 24 maja 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maja 2021 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni dla którego stanowisko komisji konkursowej nie jest wiążące.

Zatrudnienie na podstawowym stanowisku pracy.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wtmit@zut.edu.pl