Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Uniwersytet Szczeciński

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska adiunkta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. Zm.) (formularz do pobrania),

2.       wniosek o zatrudnienie,

3.       życiorys i kwestionariusz osobowy,

4.       potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie matematyka lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym,  

5.       informacje o osiągnięciach i dorobku naukowym w dyscyplinie matematyka (wykaz publikacji i ich kopie, wykłady na konferencjach i seminariach, staże naukowe, udział w grantach itp.),

6.       informacje o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych, sprawowanie opieki nad magistrantami, organizowanie konferencji),

7.       kandydat powinien umieć współpracować z istniejącymi zespołami badawczymi lub poszerzać spektrum matematyczne w Instytucie w sposób sprzyjający jego przyszłym celom,

8.       znajomość języka polskiego nie jest wymagana, ale mile widziana (oczekujemy, że po zatrudnieniu kandydat opanuje podstawy języka polskiego),

9.       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca),

10.    oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania),

11.    zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych
z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy nadsyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Sekcja ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze

ul. Mickiewicza 16 (pok. 220, 221)

70-383 Szczecin

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,
a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.