Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Studium Matematyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Studium Matematyki

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 85) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych.
Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i udziału w projektach dydaktycznych.
Pracownik na oferowanym stanowisku będzie miał następujące obowiązki:

1)    dydaktyczne – prowadzenie powierzonych zajęć w wymiarze co najmniej 330 godzin w roku akademickim, wykładów i ćwiczeń audytoryjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na wysokim poziomie merytorycznym, przy dobrym kontakcie ze studentami; stałe podnoszenie swoich kwalifikacji;

2)    organizacyjne – udziału w pracach organizacyjnych i promocyjnych na rzecz uczelni oraz Studium Matematyki, co wiąże się z dodatkowym nakładem czasu i pracy.

Wymagania kwalifikacyjne:

1)    posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk matematycznych;

2)    doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym również w pracy ze studentami studiów doktoranckich;

3)    gotowość do działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;

4)    nieposzlakowana opinia nauczyciela akademickiego, wysoka kultura osobista;

5)    wysokie oceny nauczyciela akademickiego wynikające z ankiet studentów w ciągu ostatnich czterech lat;

6)    dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny związany z nauczaniem matematyki na uczelni wyższej;

7)    umiejętności stosowania technik informatycznych do pracy dydaktycznej i organizacyjnej;

8)    biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

9)    podstawowa znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie,

2)    C. V.,

3)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)    odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,

5)    wykaz dorobku naukowego,

6)    inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z podaniem o zatrudnienie,

7)    plan pracy na przyszłym stanowisku,

8)    opinia z ostatniego miejsca pracy,

9)    oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1.

Komplet dokumentów należy przesłać elektronicznie w formie plików PDF na adres: sm@zut.edu.pl
Kandydat wyłoniony w drodze konkursu jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu 7 dni oryginalnych dokumentów do Sekretariatu Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
al. Piastów 48 pokój nr 104
70-311 Szczecin
tel. 91 449 48 26

Termin składania dokumentów: 25.02.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.02.2021 r.
Proponowany okres zatrudnienia: od dnia 01.03.2021 r. do dnia 14.09.2021 r.

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.
Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu.
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu dokumenty niezatrudnionych kandydatów zostaną trwale usunięte.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.    pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl

b.    telefonicznie: 091 449 4924,

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.    Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) –  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.