1 asystent

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie marketingu) w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.      Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania);

2.      Wniosek o zatrudnienie;

3.      Życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania)

4.      Dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie tytułu magistra z zakresu ekonomii lub zarządzania a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym;

5.      Informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), projektowym, dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;

6.      Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);

7.      Zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania);

8.      Oświadczenie Kandydata o gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

 

Wymagania:

1.      Posiadanie minimum tytułu magistra w zakresie nauk o zarządzaniu (najlepiej w obszarze marketingu),

2.      Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu biegłym

3.      Wiedza z poniższych obszarów:

–        Marketingu

–        Komunikacji

–        Marketingu instytucji publicznych

–        Analizy rynku

–        Marketingu terytorialnego.

4.      Chęć rozwoju naukowego i aktywności naukowej,

5.      Aktywność naukowo-organizacyjna na rzecz uczelni wyższej

6.      Gotowość do pracy organizacyjnej na rzecz Instytutu Zarządzania i Katedry Marketingu US.

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być

przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

 

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Zarządzania

Sekretariat Główny Instytutu

Sekcja ds. Nauki

Agnieszka Drabik

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 12.12.2022 r.

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.