1 asystent

Instytut Matematyki Fizyki i Chemii
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Prorektor ds. Kształcenia

Politechniki Morskiej w Szczecinie

za zgodą Rektora Politechniki Morskiej

 

dnia 10.05.2023 r. ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych)
w Zakładzie Matematyki, 1 etat, czas określony.

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie PM.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

–      absolwent studiów I i II stopnia kierunku Matematyka,

–      doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

–      biegła znajomość języka polskiego,

–      dobra znajomość języka angielskiego,

–      gotowość do pracy w zespole.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

–      podanie o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy,

–      życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,

–      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

–      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,

–      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy składać do dnia 15.06.2023 r.:

–      w Sekretariacie Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii pok. 136, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin;

–      w skrzynce na korespondencję IMFiCH nr 25 znajdującej się na parterze w budynku głównym PM ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin,

–      wysyłać na adres e-mail: imfich@pm.szczecin.pl

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 371 lub mailowo na adres e-mail: a.panka@pm.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania wymaganych dokumentów. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie PM procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor, po otrzymaniu opinii Prorektora ds. Kształcenia. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Zastrzega się możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.               

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.krok@pm.szczecin.pl