1 asystent

Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Szczeciński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: pedagogika

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego (pedagogika) w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 113 i art. 116
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz.
742) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w
konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisko nauczyciela
akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kryteria:

 1. Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika.
 2. .Posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie pedagogika
 3. Dodatkowo będzie punktowane udokumentowane ukończenie studiów przynajmniej
  pierwszego stopnia z zakresu pedagogiki specjalnej.
 4. Udokumentowany dorobek publikacyjny w dyscyplinie pedagogika.
 5. Udział w konferencjach naukowych krajowych w dyscyplinie pedagogika.
 6. Doświadczenie w zawodzie nauczyciela w placówkach systemu oświaty.
 7. Kursy i szkolenia w zakresie pedagogiki specjalnej.
 8.  Biegła znajomość języka polskiego.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński, Instytut
Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, z dopiskiem (konkurs).

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 20. 06. 2023 r. (do godz. 14.00).
Rozstrzygnięcie konkursu: 23. 06. 2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kamila.malec@usz.edu.pl

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close