1 asystent

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Konkurs na stanowisko asystenta na
Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 
REKTOR
ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE
 
ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii
 
Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz
w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także posiadać:
 
Tytuł magistra w zakresie zootechniki, biotechnologii, mikrobiologii, lub biochemii;
Udokumentowany dorobek naukowy (artykuły naukowe w czasopismach z listy JCR, patenty, udział w konferencjach, współpraca itp.), w tym z zakresu zgodnego z profilem badawczym Katedry;
Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym z zakresu zgodnego z profilem dydaktycznym Katedry;
Umiejętności z zakresu laboratoryjnych technik badawczych stosowanych w laboratoriach mikrobiologicznych i chemicznych udokumentowane stosownymi zaświadczeniami lub publikacjami;
Udokumentowany udział w realizacji projektów/zadań badawczych rozstrzygniętych
w konkursach krajowych lub międzynarodowych; 
Umiejętność pracy w zespole;
Dobrą znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców – certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta;
Życiorys w formie CV;
Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra;
Wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, w tym wykaz publikacji
z  informacją  o klasyfikacji  punktowej:  Impact  Factor,  MEiN;
Kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny oraz innych osiągnięć uzasadniających wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie;
Opinia dotychczasowego opiekuna naukowego lub przełożonego o kwalifikacjach
i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej oraz inne posiadane referencje;
Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy;
Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (w przypadku cudzoziemców);
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 
Ponadto wymagana jest gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:
Upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
Oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
 
Komplet dokumentów w formie papierowej należy przesłać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
ul. Klemensa Janickiego 32, pok. 1/22, 71-270 Szczecin,
 
a także w formie elektronicznej na adres e-mail:
dziekanat.biot@zut.edu.pl
 
Termin składania dokumentów: do dnia 12 sierpnia 2022 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 12 września 2022 roku
 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.
Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu (art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).