1 asystent

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Instytucja: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Miasto: Szczecin

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości

Termin składania ofert: 31.08.2022 r.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska asystenta (w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim) w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.      oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania);

2.      wniosek o zatrudnienie;

3.      życiorys i kwestionariusz osobowy;

4.      potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego magistra z zakresu nauk ekonomicznych (zarządzania, ekonomii lub finansów), a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym

5.      informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;

6.      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);

7.      zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania);

8.      certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Wymagania:

1.      Posiadanie stopnia magistra z zakresu nauk ekonomicznych (zarządzania, ekonomii lub finansów).

2.      Znajomość języka angielskiego potwierdzona stosownym certyfikatem językowym.

3.      Wiedza z zakresu minimum trzech z poniższych obszarów:

·         zarządzanie zasobami ludzkimi,

·         gospodarowanie kapitałem ludzkim,

·         społeczna odpowiedzialność biznesu,

·         etyka biznesu/etyki zawodowe,

·         negocjacje w biznesie,

·         zarządzanie zmianą,

·         zarządzanie różnorodnością,

·         zarządzanie własnym rozwojem.

4.      Chęć rozwoju naukowego i aktywności naukowej.

5.      Dodatkową atutem będzie doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej, projektach naukowowych lub badawczo-rozwojowych a także organizacji konferencji naukowych oraz znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Zarządzania

Sekretariat Główny Instytutu

Agnieszka Drabik

ul. Cukrowa 8, pok. 206

71-004 Szczecin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.08.2022 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.drabik@usz.edu.pl