1 asystent

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Instytucja: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Stanowisko: asystent

Słowa kluczowe: nauki o zarządzaniu i jakości, organizacja i zarządzanie, metody realizacji badań naukowych

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska asystenta (Katedra Organizacji i Zarządzania) w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.      Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm) (formularz do pobrania);

2.      Wniosek o zatrudnienie;

3.      Życiorys i kwestionariusz osobowy;

4.      Dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie tytułu magistra z zakresu zarządzania; a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym;

5.      Informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;

6.      Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania)

7.      Zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie.

 

oraz spełniać następujące kryteria kwalifikacyjne:

1.      posiadać minimum tytuł magistra w zakresie nauk o zarządzaniu,

2.      posiadać umiejętność pracy w zespole badawczym i zdolność harmonijnej współpracy organizacyjnej,

3.      posiadać znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu biegłym, potwierdzonym certyfikatem lub realizacją potoku nauczania w języku angielskim bądź udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu takich zajęć, warsztatów lub szkoleń,

4.      załączyć wykaz publikacji lub koncepcji artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z zainteresowaniami naukowymi jednostki (Katedry Organizacji i Zarządzania),

Dodatkowym atutem będą:

5.      osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej wyrażające się udziałem w badaniach naukowych oraz dorobkiem naukowym w dziedzinie nauk społecznych (publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach naukowych, udział w seminariach lub warsztatach naukowych także międzynarodowych, realizacja projektów naukowych itp.),

6.      posiadanie szczególnej wiedzy lub umiejętności ważnych dla działalności badawczej lub dydaktycznej (znajomość ilościowych i jakościowych metod badawczych, znajomość programów do analizy statystycznej, wizualizacji danych itp.), potwierdzone np. certyfikatami,

7.      doświadczenie organizacyjne pozwalające wesprzeć zespół Katedry w pracach organizacyjnych dotyczących pracy naukowej i dydaktycznej oraz współpracy z praktyką w ramach planowanych przedsięwzięć i projektów naukowych oraz dydaktycznych.

Kandydat może też złożyć inne dokumenty (np. rekomendacje) lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Organizacji i Zarządzania będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Instytutu/Wydziału i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.  

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

 

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Zarządzania

Sekretariat Główny Instytutu

Agnieszka Drabik

ul. Cukrowa 8, p. 206

71-004 Szczecin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 25.08.2022 r.

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.drabik@usz.edu.pl