1 asystent

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Instytucja: Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego 

Miasto: Szczecin 

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dziedzina nauki: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne

Data ogłoszenia: 27.07.2022 

Termin składania ofert: 12.09.2022

Link do strony: https://bip.usz.edu.pl/ 

Słowa kluczowe: asystent, biologia molekularna, fizjologia człowieka 

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska asystenta w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych , a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania);

2. wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego;

3. życiorys;

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania);

5. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu doktora nauk o kulturze fizycznej lub doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym;

6. informacje o doświadczeniu dydaktycznym, organizacyjnym oraz naukowym: wykaz publikacji;

7. informacje stwierdzające doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu biologii molekularnej i fizjologii człowieka;

8. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);

9. oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia (formularz do pobrania);

10. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem (formularz do pobrania).

 

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński,

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej

al. Piastów 40b/blok 6, pokój nr 13

71-065 Szczecin

Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.szwak@usz.edu.pl