1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Konkurs na stanowisko asystenta na
Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 
REKTOR
ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE
 
ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
w Katedrze Anatomii Zwierząt i Zoologii
Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz
w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 
Charakterystyka stanowiska:
Prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika
i rybactwo ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych i zajęć dydaktycznych realizowanych w Katedrze Anatomii Zwierząt i Zoologii oraz kształcenie i wychowywanie studentów, a także uczestniczenie w kształceniu doktorantów. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, współpracy z jednostkami naukowymi
i podmiotami gospodarczymi.
 
Wymagania kwalifikacyjne:
Co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika lub zootechnika i rybactwo lub nauki leśne albo w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne lub nauki o ziemi i środowisku (wymagania określone w art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i w art. 36 p. 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie).
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. wniosek o zatrudnienie
2. CV
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. odpis dyplomu ukończenia studiów
5. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
7. spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID
8. inne osiągnięcia (staże, konferencje naukowe, doświadczenie w pracy laboratoryjnej, udział w projektach badawczych) uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie
9. mile widziane osiągnięcia i doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu przedmiotów z zakresu biologii, ekologii, zoologii, etologii, a także z kynologii.
10. biegła znajomość języka polskiego i potwierdzona biegła znajomość języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2)
11. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy
12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
13. Kandydaci mogą przedłożyć referencje
Ponadto gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:
1. upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
2. oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
 
Komplet dokumentów należy złożyć w kopercie lub przesłać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
ul. Klemensa Janickiego 32, pok. 1/22, 71-270 Szczecin
dziekanat.biot@zut.edu.pl
Termin składania dokumentów: do dnia 30 czerwca 2023 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 3 lipca 2023 roku
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.
Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu (art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.biot@zut.edu.pl