1 stanowisko adiunkt

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w zakresie logistyki) w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie..

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania);
Wniosek o zatrudnienie;
Życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania)
potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym
Informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), projektowym, dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;
Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
Zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).
 

Wymagania:

–        posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,

–        wymagane 5 letnie doświadczenie dydaktyczne i/lub 5 letnie doświadczenie w pracach B+R finansowanych z NCBiR, NCN lub Horyzont 2020,

–        bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, energetyki,

–        bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

–        mile widziane doświadczenie zawodowe z obszaru logistyki, transportu i/lub energetyki.

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być

przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

 

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Zarządzania

Sekretariat Główny Instytutu

Agnieszka Drabik

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 9 września 2022 r.

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.drabik@usz.edu.pl