1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Informatyki Katedra Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 85) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Charakterystyka stanowiska:

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, gotowy do aktywnej pracy naukowo-badawczej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych) zgodnie z profilem Katedry. Kandydatowi oferujemy wsparcie w rozwoju naukowym, możliwość udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne:

Od kandydata wymagany jest:

·       stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie Informatyka, Matematyka (preferowana specjalność matematyka stosowana) lub w dyscyplinie pokrewnej;

·       znajomość zagadnień z obszaru analizy matematycznej, statystyki, matematyki dyskretnej, metod numerycznych, optymalizacji, modelowania i symulacji;

·       wskazana znajomość zagadnień z zakresu metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

·       predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej, pracowitość, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność pracy zespołowej;

·       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę naukową;

·       publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym;

·       kierowanie lub uczestnictwo w projektach krajowych lub międzynarodowych;

·       wskazana umiejętność programowania w jednym z języków: Python, R, Matlab;

·       plan dalszej pracy naukowej.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)       wniosek o zatrudnienie,

2)       C.V.,

3)       kwestionariusz osobowy,

4)       odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,

5)       udokumentowana znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców), 

6)       program zamierzeń kandydata na stanowisku adiunkta,

7)       oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

8)       zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.) .

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin, Dziekanat pok. 103

Termin składania dokumentów: 09.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.06.2023 r.

Proponowany okres zatrudnienia: od 01.10.2023 r. na czas nieokreślony.

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone /wpisać odpowiednio/.

Rektor

…………………………………

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.       pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl

b.       telefonicznie: 091 449 4924,

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.       Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) –  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.       Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.       Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dwisniewska@zut.edu.pl