1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 85) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Charakterystyka stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: 

Pracownik na oferowanym stanowisku będzie miał następujące obowiązki:

1.     dydaktyczne – prowadzenie zajęć (wykładów i ćwiczeń audytoryjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), na wysokim poziomie merytorycznym i w dobrym kontakcie ze studentami; stałe podnoszenie swoich kwalifikacji;

2.     uczestniczenie w pracach Katedry, Wydziału i Uczelni;

3.     pozyskiwanie funduszy na projekty badawcze, co wiąże się z dodatkowym nakładem czasu i pracy;

4.     uczestniczenie w kształceniu doktorantów;

5.     stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.

Kandydatowi na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i udziału w projektach dydaktycznych.

Wymagania kwalifikacyjne:

·       posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie rybactwa lub zootechniki i rybactwa;

·       posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych;

·       dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny związany z nauczaniem anatomii ryb i bezkręgowców wodnych, hydrobiologii, ichtiologii, embriologii, parazytologii na uczelni wyższej;

·       wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu embriologii ryb i bezkręgowców oraz wpływu czynników środowiskowych na ontogenezę,

·       doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym również w pracy ze studentami studiów doktoranckich;

·       gotowość do działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;

·       potwierdzone doświadczenie realizacji grantów badawczych – tworzenie, realizacja i rozliczaniu grantów z funduszy unijnych i krajowych; udział w realizacji minimum 5 grantów badawczych w ciągu ostatnich 10 lat.

·       umiejętność pracy ze sprzętem optycznym (różnego typu mikroskopy, kamery), w tym znajomość mikroskopii konfokalnej,

·       znajomość technik histologicznych

·       umiejętność obsługi sprzętu i programów do analizy jakości gamet

·       staż pracy w szkolnictwie wyższym – przynajmniej 10 lat

·       umiejętności stosowania technik informatycznych do pracy dydaktycznej i organizacyjnej;

·       potwierdzona biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

·       znajomość języka angielskiego udokumentowana publikacyjnie;

·       nieposzlakowana opinia nauczyciela akademickiego, wysoka kultura osobista.

Wymagamy, aby Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był podstawowym – ale niekoniecznie jedynym – miejscem zatrudnienia pracownika. 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1.     podanie o zatrudnienie, 

2.     C. V.,

3.     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.     odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego

5.     inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z podaniem o zatrudnienie na oferowanym stanowisku,

6.     plan pracy na przyszłym stanowisku,

7.     oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy, 
8.     zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik 1

Oraz

gotowość złożenia w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia potrzebnych dokumentów:

9.     upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

10.  oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej

Komplet dokumentów należy przesłać elektronicznie w formie plików PDF na adres: Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu 7 dni oryginalnych dokumentów do Dziekanatu Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ul. K. Królewicza 4, pokój nr 20 , 71-550 Szczecin, tel. 91 449 66 50

Termin składania dokumentów: 02.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu dokumenty niezatrudnionych kandydatów zostaną trwale usunięte.

Załącznik 1

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuje się, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.     pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl

b.     telefonicznie: 091 449 4924,

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.     Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) –  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.formicki@zut.edu.pl